pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Header image

lid raad van toezicht

In verband met een vacature zijn Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda), Stichting Stemo, Stichting Veilig Thuis West-Brabant en Stichting Vrouwenopvang Safegroup op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Organisatie
Type vacature
Werken bij
Dienstverband
Bij vragen
A. van Dijk
Tel: 076 7820103 sollicitatie@smobreda.nl

SMO Breda e.o. wil dak- en thuislozen het beste bieden door met ondersteuning van professionele medewerkers aan hun herstel te werken. Zij ondersteunen de cliënten zodat zij weer in staat zijn zo maximaal mogelijk en als het kan zelfstandig te participeren in de samenleving. Het programma bekend onder het label ‘ik wil meedoen’ wordt aangeboden op de woonlocaties en in Talentenfabriek de Faam. De panden waarin de zorg van SMO Breda e.o. wordt aangeboden zijn ondergebracht in een aparte stichting, STEMO. SMO Breda biedt dit aanbod voor 10 regiogemeenten.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen zowel slachtoffers, omstanders als professionals terecht. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Veilig Thuis West-Brabant vervult deze taak voor de 16 West-Brabantse gemeenten.

Per 1 april 2020 valt de Vrouwenopvang Safegroup ook onder de eenheid van bestuur en toezicht met SMO Breda en VTWB. Safegroup is, samen met samenwerkingspartners verantwoordelijk voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid, en biedt opvang aan vrouwen en kinderen die met huiselijk geweld bedreigd worden.

De Raad van Toezicht van zowel SMO Breda, Stemo, Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup bestaat uit 5 leden. Er is sprake van een personele unie in bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar en doorgaans van 17.00-20.30 uur in Breda.

Extra taken zoals bijvoorbeeld zitting in de commissies financiën, kwaliteit en veiligheid en remuneratie en de contacten met de Ondernemingsraden en Cliëntenraden worden onderling verdeeld.

Voor de onderwerpen die in de Raad van Toezicht zijn besproken verwijzen wij naar de jaardocumenten op de websites: www.smobreda.nl, www.veiligthuiswb.nl en www.safegroup.nl.

De drie organisaties samen hebben een omzet van € 28 miljoen en er werken ongeveer 350 medewerkers.

Profiel vacature lid Raad van Toezicht:

  • Kennis en ervaring bij voorkeur op het terrein van (zorg)vastgoed;
  • Affiniteit met de missie, doelstelling en kernwaarden van de te onderscheiden stichtingen;
  • In staat om vanuit een helikopterview een toetsende rol te vervullen. Met behoud van de relatie en vanuit kennis van zaken kritische/toetsende vragen kunnen stellen;
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
  • Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en een klankbordrol te vervullen;
  • Voldoende beschikbaarheid;
  • De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in haar samenstelling.

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Reacties gaarne uiterlijk 31 oktober a.s. richten aan: Voorzitter Raad van Toezicht, Dhr. R. Stam per e-mail naar sollicitatie@smobreda.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 12 november.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met adjunct-directeur mevrouw A. van Dijk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 076 7820103.