pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Header image

lid raad van toezicht smo breda – veilig thuis – safegroup (smo-vt-sg)

een inspirerende toezichthouder met een financieel-economische achtergrond

Per 1 januari 2024 ontstaat een vacature in de raad van toezicht wegens het aftreden van een lid.
SMO-VT-SG zoekt een toezichthouder, tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie, met financieel-economische expertise binnen het sociaal domein.

Organisatie
SMO Breda - Veilig Thuis West Brabant - Safegroup
Type vacature
Werken bij
Dienstverband
Bij vragen
Marc Poelman
Tel: 076-564 5050

De organisatie
SMO-VT-SG is een samenwerkingsverband van SMO Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant en (per 1 april 2020) de Stichting Vrouwenopvang Safegroup. Daarnaast is er nog een 4e stichting waarin het vastgoed is ondergebracht.
SMO Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant en de Stichting Vrouwenopvang Safegroup zijn drie zelfstandige stichtingen met een personele unie in bestuur en toezicht, daarnaast kennen de 3 stichtingen elk een MT en een eigen ondernemingsraad en hebben SMO Breda en de Safegroup een eigen cliëntenraad.

SMO Breda e.o. richt zich met name op dak- en thuislozen (inclusief beschermd wonen), Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor huiselijke geweld en kindermishandeling en de Safegroup biedt ambulante hulp en (crisis-)opvang voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De bundeling van deze 3 organisaties maakt dat het samenwerkingsverband beschikt over krachtige expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel voor mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie verkeren.

De situatie
SMO-VT-SG is een samenwerkingsorganisatie, waarbij de 3 samenstellende stichtingen verschillen waar het gaat om de fase van organisatieontwikkeling en de financiële positie. Daarnaast is er sprake van benodigde vastgoed- ontwikkelingen en regionale spreiding van de stichtingen.
Met de gezamenlijke directeur-bestuurder ontwikkelen de drie stichtingen de onderlinge synergie en mogelijkheden voor verbinding. Er zijn inmiddels een gedeelde visie gevormd en kernwaarden beschreven en er worden stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke strategie. Ook de medezeggenschap is mogelijkheden voor samen optrekken aan het verkennen.

De uitdaging
De ontwikkeling van de samenwerking vindt plaats tegen een dynamische achtergrond zoals wijzigingen in financieringsbronnen en krapper wordende financiële kaders, verandering in de visie op maatschappelijke opvang door de gemeentelijke opdrachtgevers. Recent tekenen zich daarbij relevante maatschappelijke ontwikkelingen af die van invloed zijn op de vraagzijde, zoals de toenemende woningschaarste, energiearmoede en het tekort aan opvangplekken voor diverse doelgroepen.

De uitdaging voor de komende jaren is het borgen van (nood)opvang voor en empowerment van mensen voor wie een (veilig en stabiel) thuis niet vanzelfsprekend is.
Dit vraagt om het:
• Realiseren van synergievoordelen van de samenwerkingsorganisatie;
• Vormgeven aan verdere netwerkontwikkeling gericht op de beweging naar de voorkant;
• Goed aangesloten blijven op het gemeentelijk opdrachtgeverschap;
• Aansluiting organiseren op de gemeenschappen om cliënten heen.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, daarnaast kent het samenwerkingsverband een directeur-bestuurder. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Samen met de raad van bestuur draagt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van SMO-VT-SG, haar maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënt daarin.

De raad van toezicht vergadert minimaal vijf maal per jaar, en kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Het contact met de medezeggenschap wordt in de raad van toezicht onderling verdeeld.

De vacature
Per 1 januari 2024 ontstaat een vacature in de raad van toezicht wegens het aftreden van een lid.
SMO-VT-SG zoekt een toezichthouder, tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie, met financieel-economische expertise binnen het sociaal domein.

Het profiel
De leden van de RvT zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de individuele en gezamenlijke opgave van SMO-VT-SG. Een lid van de RvT van SMO-VT-SG beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar.

Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende competenties en drijfveren:

  • Financiën: Heeft expertise en ervaring in het publieke domein op het gebied van finance en control. Is bekend met de verschillende financieringsstromen in de zorg en beschikt over kennis van risicomanagement en vastgoed in de zorg.
  • Ervaring: Ervaring als toezichthouder is een pré maar niet noodzakelijk. Voor een onervaren toezichthouder vragen we bereidheid de NVTZ opleiding te volgen.
  • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in het sociale domein en een visie op organiseren in het licht van schaarste.
  • Netwerkleiderschap: Beschikt over ervaring met (ontwikkeling van) samenwerkingsorganisaties en heeft een relevant netwerk.
  • Cliëntgericht: Heeft affiniteit met de doelgroep.
  • Constructief kritisch: houdt van kritisch bevragen en challengen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen.
  • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen.
  • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief.
  • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de WNT-normering voor klasse III en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris Marc Poelman op telefoonnummer 076-564 5050 of de voorzitter van de RvT, Gertrude Graumans.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via hr@smobreda.nl.

Reageren kan tot uiterlijk 11 juni 2023

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 23 juni 2023.
Doelstelling is de procedure voor de zomer af te ronden met de benoeming door de raad van toezicht.